Privacyverklaring

als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG-EU / PbEU2016. L 119)

Stichting Personare is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.personare.org
info@personare.org

Voor vragen met betrekking tot de AVG kunt u contact opnemen via privacy@personare.org. Wij vragen u als ‘onderwerp’ van het e-mailbericht steeds ‘Privacyverklaring Stichting Personare’ in te vullen.

In het kader van contact opnemen en PR worden persoonsgegevens alleen gedeeld tussen bestuursleden om de taken uit te voeren. Het betreft de persoonsgegevens van:

 • concertbezoekers;
 • bezoekers van de website die contact opnemen via het contactformulier;
 • donateurs in de brede zin van het woord;
 • deelnemers en solisten;
 • oud deelnemers en solisten.

Het bewaren, delen en gebruiken van de persoonsgegevens valt binnen de normale bedrijfsvoering van Stichting Personare. Het betreft de volgende administraties:

 1. de klantenregistratie
 2. de vriendenregistratie
 3. de sponsorenregistratie

Ter bescherming van de persoonsgegevens is een aantal bepalingen tot regeling van het interne gebruik van persoonsgegevens opgenomen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Personare verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de diensten en u voor dat doel deze gegevens hebt verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Naam (en/of voorletters)
– E-mailadres

Stichting Personare heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze gegevens. De realisatie van de concertpraktijk in brede zin en de dienstverlening aan de klanten/concertbezoekers en musici waar financiële belangen mee gemoeid zijn moeten op een zorgvuldige manier worden gerealiseerd of behandeld.
Daarnaast kunnen uw gegevens worden gebruikt om u uit te nodigen voor concerten van Stichting Personare.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet het oogmerk persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers (https://www.personare.org).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Personare verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw vraag/opmerking via het contactformulier;
 • het afhandelen van uw bestelling;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Personare bewaart de persoonsgegevens zo lang zij actief evenementen organiseert.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Personare verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. De stichting heeft een gerechtvaardigd belang voor het verwerken en bewaren van deze gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Personare gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens hebt u het recht om de toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen het verdere beheer en verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Personare.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering  van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen via privacy@personare.org.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij adviseren u in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar, ‘zwart’ te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk maar binnen vier weken op uw verzoek.

In dit kader gestuurde of gemailde ID-bewijzen worden door ons na controle direct vernietigd c.q. uit het e-mailbericht verwijderd. ID-bewijzen worden niet opgeslagen of verwerkt. Als u bezwaar hebt tegen het opsturen of mailen van uw ID-bewijs, kunt u in plaats daarvan ook via privacy@personare.org een afspraak maken, waarbij inzage in uw ID-bewijs volstaat.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Personare neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens desondanks niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik e.d., neemt u dan contact op via privacy@personare.org.

Delft/Breda, mei 2019
Bestuur Stichting Personare