Beleidsplan 2020-2021

 Inleiding

Stichting Personare is opgericht in 2008 ter gelegenheid van het 25-jarig dirigentenjubileum van dirigent Ad van Unen, die als artistiek leider deel uitmaakt van het bestuur. Initiatief hiertoe nam een aantal zangers die al vele jaren onder zijn leiding zongen. Stichting Personare werkt met zangers, orkesten en solisten op projectbasis.

Doelstelling

Stichting Personare heeft als doel het op projectbasis organiseren van bijzondere muzikale uitvoeringen. Bijzonder is in deze zin vooraf niet expliciet vastgelegd. Het kan betrekking hebben op locatie, deelnemers of repertoire. Wel staat vast dat vooral gewerkt wordt met ambitieuze amateurs die het beste uit zichzelf willen halen. Door samenwerking te zoeken met professionals stimuleert Personare de uitwisseling van ervaringen, kennis en expertise. De stichting beoogt geen winst bij de uitoefening van deze doelstelling.

Zo hebben in het verleden plaatsgevonden:

 • Bij de oprichting: twee keer de uitvoering van de opera “Koning Arthur” van H. Purcell in de Nederlandse vertaling van Frans Kellendonk in respectievelijk Delft en Breda.
 • Twee reizen naar Frankrijk met telkens twee uitvoeringen van de Johannes Passion van J.S.Bach (2015 en 2017).
 • Een concerttournee op uitnodiging van de Chinese provincie Jiangsu (2015).
 • Twee uitvoeringen van de Johannes Passion van J.S. Bach in kleine bezetting in Effen, Breda (2018 en 2019).
 • Het succes van de beide laatste concerten heeft de stichting aangezet om van deze kameruitvoering van de Johannes Passion een jaarlijks terugkerend evenement te maken en tot een wezenlijk en volwaardig onderdeel te laten uitgroeien van het aanbod aan de verschillende passie-uitvoeringen in Breda en omstreken. Zij beoogt daarmee tevens een bindende factor te zijn voor de Effense gemeenschap zelf, bij te dragen aan een verdere profilering ervan en deze als gemeenschap in het buitengebied meer te betrekken bij en te integreren binnen het culturele leven van de stad Breda. Door tenslotte de aandacht te vestigen op het culturele ergfoed van dit buurtschap (de H. Moeder Godskerk leent zich bij uitstek voor een exclusief muzikaal aanbod) en daar de concerten te organiseren komen ook omliggende gemeenten buiten Breda meer in de belangstelling.
 • Het concert van 2020 moest ingevolge de coronamaatregelen helaas worden geannuleerd.

Zangers

Zangers worden per project uitgenodigd om zich in te schrijven. De stichting beschikt inmiddels over een flinke “kaartenbak” met geoefende amateur-zangers. De grootte en samenstelling van het koor zijn afhankelijk van de uit te voeren koorwerken en worden per project door artistiek leider Ad van Unen bepaald.

Samenwerking

 Voor de muzikale begeleiding van de projecten werkt Stichting Personare samen met derden:

 • Professionele of vergevorderde amateur solisten en instrumentalisten.
 • Het professioneel barok begeleidingsorkest Collegium Delft.
 • Kerkbestuur van de parochiekerk van de H. Moeder Godskerk in Effen.
 • Contactpersonen in het buitenland.

Educatie

 • In “Studium55, werkplaats voor muziek en educatie” worden door artistiek leider Ad van Unen inleidende cursussen gegeven over de uit te voeren werken.
 • Er is contact met de basisschool in Effen om aan de oudste leerlingen een workshop over de Johannes Passion te geven. De leerlingen werden bovendien uitgenodigd een deel van de generale repetitie bij te wonen. Helaas kon dit het afgelopen jaar ten gevolge van de lockdown niet doorgaan, maar in 2021 zal dit contact zeer zeker opnieuw gelegd worden.
 • Via contacten met o.a. de vorige werkgever van dirigent/artistiek leider Ad van Unen worden eindexamenleerlingen VO met specialisatie muziek nadrukkelijk uitgenodigd de concerten bij te wonen.
 • Voorafgaand aan de concerten kan door de dirigent voor het publiek een inleiding worden verzorgd.

Werving van inkomsten

 Het bestuur ondersteunt de penningmeester in het werven van inkomsten door de volgende activiteiten:

 1. Voor ieder project betalen de zangers een financiële bijdrage om de voorbereidingen voor het concert te kunnen realiseren.
 2. De dirigent sponsort de projecten door de repetitieruimte van Studium55 (zie hierboven) voor deelrepetities of repetities voor een klein gezelschap om niet ter beschikking te stellen
 3. Het bestuur zoekt actief naar sponsoren om de kosten voor de concerten te kunnen bekostigen (huur concertruimte, huur extra instrumentarium, aankleding van de concertruimte, honorarium van dirigent en solisten enz.) Dit kan gaan om sponsoring in geld, goederen en/of diensten. Ze worden voornamelijk gevonden onder bekenden en binnen de lokale middenstand.
 4. De stichting beschikt over een actief p.r.-plan om een zo groot mogelijk aantal potentiële bezoekers op de concerten te attenderen d.m.v. flyers, affiches, persberichten, social media en persoonlijke netwerken van de deelnemers en het aanschrijven van educatieve instellingen en geïnteresseerde gezelschappen in de omgeving van Effen, Breda.

Geplande projecten in 2021

Ten gevolge van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus is het niet mogelijk geweest om de aanvankelijk voor december 2020/januari/februari 2021 geplande uitvoering van  “All-Night Vigil” (Vespers) van Sergei Rachmaninov te realiseren. Om dezelfde reden bleek voorbereiding en uitvoering van de Johannes Passion ook in 2021 een onhaalbare kaart.

Dirigent, 8 zangers en organist hebben, door thuis de muziek in te studeren, al het mogelijke gedaan om in plaats daarvan op Witte Donderdag 2021 een Passieconcert te kunnen uitvoeren, maar ook dat concert en zelfs de nog overwogen livestreaming ervan zijn in de coronacrisis gesneuveld.

Op dit moment treffen wij alle voorbereidingen om u op zaterdag 11 en zondag 12 december 2021 in respectievelijk de Martinuskerk in Princenhage en de Dorpskerk in Pijnacker alsnog te kunnen vergasten op de uitvoering van de “All-Night Vigil” (Vespers) van Sergei Rachmaninov. Zie daarvoor de startpagina van deze website of raadpleeg,  wanneer u zich op een andere pagina bevindt, de rubriek Projecten.